Wolfeye.org

Film

Protokoll

  1 2 3 4 5
Samarbete
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen. Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren. Leker själv, men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Samarbete
Tl
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen. Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från testledaren. Leker själv, med kommer tillbaka med tidsfördröjning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Gripa
ta tag 5m
Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar. Griper med hela munnen, någon tids-
fördröjning.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa
ta tag 40m
Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar. Griper med hela munnen, någon tids-
fördröjning.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Gripa
hålla 5m
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepade gånger. Tuggar / byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
hålla 40m
Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepade gånger. Tuggar / byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa
slita, dra 5m
Håller ej. Alt kliver
ur under passivitet och
återgår ej.
Håller, men drar inte emot. Alt kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle. Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper.
Gripa
slita, dra 40m
Håller ej. Alt kliver
ur under passivitet och
återgår ej.
Håller, men drar inte emot. Alt kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. Kan rycka vid något tillfälle. Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper.
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart.
Kan öka farten efter hand, fullföljer.
Startar med hög fart – målinriktad.
Förföljande
gripande
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tids-
fördröjning.
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet Framme, direkt tillbaka. Alt springer inte fram. Framme jobbar mindre än 30 sekunder. Jobbar i 30 sekunder. Jobbar i 60 sekunder. Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.
Social självsäkerhet Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera Visar social osäkerhet i flera situationer. Visar social osäkerhet i enstaka situationer. Visar otrivsel / något undvikande i någon situation. Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sig klappas. Besvarar när figurant bjuder. Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta. Svarar snabbt på lek & lekinviter – svår att bryta. Svarar på lek & lekinviter. Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlings-
förmåga
Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassnings-
förmåga
Anpassar med låg intensitet i de flesta situationer. Anpassar med hög intensitet i de flesta situationer. Anpassar med låg intensitet i några test-
situationer.
Anpassar med hög intensitet i några test-
situationer.
Anpassar intensiteten i tests-
ituationerna. (Någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)
Koncentra-
tion
Låg grad av koncent-
ration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkom-
mande handlingar)
Koncent-
rerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling)
Oftast koncent-
rerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).
Koncent-
rerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).
Obruten koncent-
ration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig. Tar lång tid för avreaktion i flera situationer. Avreagerar med någon tidsför-
dröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. Visar flera minnes-
bilder utan undvikande beteenden.
Visar enstaka minnes-
bilder utan undvikande beteenden.
Rädsla Flyr i de flesta test-
situationer alt blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.

Viss rädsla, undanmanöver, avståndsreglerar

Står emot, undan-
manöver eller ngn intensitet-
sänkning.
Står emot i alla test-
situationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen aggression / visar kortvariga aggressions-
yttringar.
Visar liten aggression. Visar måttlig aggression i form av kroppspråk, väl anpassad till hotet.
Nyfikenhet Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp. Går fram utan hjälp i de flesta situationer med med tids-
fördröjning.
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott Avviker från platsen Und-
vikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen.
Aktivitets-
höjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Imponer-/
hotbeteenden

Stel kropp, morr riktat mot testledaren

Bitintention

Stel kropp, morr riktat mot testledaren Stel kropp under hela hanteringen Stelnar till under kort stund,slappnar av Inga imponer beteenden